Sammenligning med andre oppvarmingsalternativer?

Miljøaspektet i forhold til ved og fyringsolje er overlegent med hensyn på utslipp/avgasser både for nærmiljøet og globalt sett. Tenker en bekvemmelighet er naturgass et godt valg sett i forhold til ved, fyringsolje og pelletsfyring når det gjelder håndtering, lagring og rengjøring.

Hva er forskjellen på propan og naturgass?

Den største forskjellen kundene skal være oppmerksom på er at propan er tyngre enn luft og vil synke til gulvet ved en eventuell lekkasje. Naturgass er lettere enn luft og vil stige opp ved en eventuell lekkasje. Forøvrig har propan et høyere karboninnhold og ved forbrenning vil det være høyere CO2-utslipp pr. kWh enn ved naturgassforbrenning. En annen forskjell er at en vil trenge litt større rørdiameter for å få frem rett energimengde til utstyret ved bruk av naturgass enn ved propan. Dette siden energitettheten er større hos propan. Ved dimensjonering av rør i anlegg for gassbruk på Stord blir dette tatt hensyn til av den lokale rørleggeren. Dette gjør at kunden alltid har mulighet til å konvertere til naturgass når ledningsnettet for naturgass når frem til brukere av gass som har valgt propan i en tidligfase.

Hvilke miljøegenskaper har naturgass?

Naturgass er et produkt med svært lave utslipp av CO2 (karbondioksid) og er det reneste brenselet som er tilgjengelig i dag. Naturgass er ikke giftig, er lettere enn luft og evakueres lett mot friluft. Naturgassforurenser heller ikke jord og vann på grunn av høy flyktighet.

Veitrafikk og kysttrafikk er kildene til ca. 70% av NOX-utslippene i Norge. Utslipp av NOX bidrar til lokal helsefarlig luftforurensing og forsuring av skog og vann. Naturgass gir vesentlig lavere utslipp av NOX enn diesel og noe lavere enn bensin.

Hvordan transporteres naturgassen?

Norske sluttbrukere får naturgass gjennom lokale rørnett. På Stord har vi et lokalt mottaksanlegg for LNG. På anlegget fordampes den nedkjølte naturgassen slik at den går over i gassfase igjen. Rørnettet på Stord har 4 bars trykk.

Hva er fordelene ved å varme boligen med naturgass?

I tillegg til kostnadsbesparelse, får kunden en energikilde med ren og enkel varme. Naturgass er et kostnadseffektivt produkt som er skånsomt både for miljøet og lommeboken.

Naturgass har et høyt energiinnhold og en gasskjel har høy virkningsgrad. Sotdannelse ved forbrenning er minimal. I de fleste tilfeller unngår man skorstein og lar til- og fraluft gå direkte via en ventil i vegg eller over tak. Med en gasskjel har du alltid varmtvann i varmtvannsbeholderen din pga gassens evne til umiddelbar oppvarming.

Naturgass kan brukes til ca 75% av energibruken i boligen. Gasskomfyr, oppvarming, grill, peiskos og varmt vann til forbruk og eventuell vannbåren varme.

Hvor kommer naturgassen fra?

Naturgass kommer fra olje- og gassforekomstene i Nordsjøen. På prosesseringsanleggene skilles naturgass ut og fraktes via rørledning til kunder i Europa i hovedsak. Både Lyse og Gasnor som naturgassdistributører i Norge har grenledninger som frakter naturgass til dem for videredistribusjon av naturgass til sluttbrukere i Norge. De distribuerer naturgass videre enten i rørledning, som CNG (trykksatt naturgass) eller som LNG (nedkjølt naturgass til -162 grader som er i flytende fase).